Zásady ochrany osobních údajů

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce:
  obchodní společnost: Interoptik Linda s.r.o.
  se sídlem: Medlovská 163/1, 198 00 Praha 9
  identifikační číslo: 27234843
  daňové identifikační číslo: CZ27234843
  email: info@interoptiklinda.cz
 2. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
  2.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, je-li platba uskutečněna převodem, a dále společně vše jen jako „osobní údaje“.
  2.2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
 3. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů
  3.1. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
  3.1.1. smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 4. Doba uložení
  4.1. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
  4.2. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
  4.3. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, číslo bankovního účtu.
 5. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
  5.1. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
  5.1.1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  5.1.2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  5.1.3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
  5.1.4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  5.1.5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  5.1.6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
 6. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 7. Soubory cookies
  7.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  7.2. Soubory cookies sloužící k měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení internetových stránek.
  7.2.1. Soubory cookies se dají při prohlížení stránek vypnout nebo vymazat po opuštění internetových stránek.
  7.2.2. Údaje o prohlížení uchováváme po dobu 14 měsíců.
  7.3. Soubory cookies pro službu Google reCAPTCHA (dále jen „reCAPTCHA“).
  7.3.1. reCAPTCHA slouží k ověření, zda údaje zadané na našich webových stránkách (například na kontaktní formulář) byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem. reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky jakmile návštěvník internetu vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy, reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. reCAPTCHA analýzy probíhají zcela v pozadí. Návštěvníkům webových stránek se nikde nezobrazuje, že taková analýza probíhá.
  7.4. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 8. Kontaktní formulář
  8.1. Odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů, tedy emailové adresy.
  8.2. Osobní data z kontaktního formuláře využijeme pro jeho odpověď. Osobní data poté neprodleně smažeme.
 9. Zabezpečení Vašich osobních údajů
  9.1. Prohlašujeme, že jsme přijeli všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
  9.2. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

V Praze 1.9.2020